Archive for Wrzesień, 2017

Wierzyciel

Wierzyciel, osoba fizyczna lub prawna uprawniona z mocy ustawy albo innego stosunku prawnego do otrzymania świadczenia pieniężnego ew. rzeczowego od drugiej osoby fizycznej lub prawnej, tj. dłużnika; uprawnienie do otrzymania świadczenia nosi nazwę wierzytelności lub należności (w przeciwstawieniu do długu, czyli zobowiązania dłużnika). Określenie „w.” używane jest najczęściej w stosunkach kredytowych, w których udzielający pożyczki […]

Weksel

Weksel, sporządzony w przewidzianej prawem formie dokument zobowiązujący wystawcę lub wskazaną przez niego osobę do bezwarunkowego zapłacenia do rąk określonej osoby w oznaczonym czasie i miejscu wymienionej sumy pieniężnej; dla ważności konieczne jest, aby w. zawierał co najmniej następujące dane: 1. nazwę „weksel” w tekście; 2. bezwarunkowe polecenie lub przyrzeczenie zapłacenia oznaczonej cyfrowo i słownie […]

Wartość

Wartość, jedna z najważniejszych, najczęściej omawianych kategorii ekonomii politycznej; zgodnie z definicją Marksa, jest to społeczna praca ludzka ucieleśniona w towarze; w. jest kategorią gospodarki towarowej i występuje wszędzie tam, gdzie istnieje produkcja i wymiana towarów. Przy wymianie towarów powstaje problem szukania podstawy wartości wymiennej, tj. ilościowego stosunku wymiany jednego towaru na drugi. Niektórzy ekonomiści […]

Warrant

Warrant, dowód stwierdzający złożenie towaru w domu składowym uprawnionym do wydawania takich dowodów. Kredyt udzielony .pod zastaw towaru złożonego w domu składowym nazywa się kredytem warrantowym. W Polsce w. nie ma obecnie zastosowania w obrotach wewnętrznych; wystawiane przez firmę C. Hartwig zaświadczenia składowe mogą być przedmiotem obrotu handlowego.

Użyteczność

Użyteczność, zdolność do zaspokajania potrzeb ludzkich. Marksowska teoria wartości rozróżnia wartość wymienną i wartość użytkową, czyli u. Istotę wartości i jej miarę stanowi czas pracy społecznie niezbędny do wytworzenia produktu mającego wartość użytkową. W pierwszym 10-leciu po ukazaniu się Kapitału Marksa ekonomiści burżuazyjni, a przede wszystkim austriacka szkoła rozwinęła teorię wartości opartą na u. w […]

Utarg

Utarg, ogólna suma środków pieniężnych osiągnięta przez przedsiębiorstwo handlu detalicznego ze sprzedaży towarów w ciągu dnia (u. dzienny), tygodnia (u. tygodniowy) czy miesiąca (u. miesięczny); w praktyce pojęcie to używane jest do określenia dziennej wartości sprzedaży; równowartość sprzedaży za dłuższy okres nazywana jest obrotem.W burżuazyjnej teorii przedsiębiorstwa używa się pojęcia krzywej u.; przedstawia ona wielkość […]

Usługi

Usługi, świadczenie użytecznych czynności nie związanych bezpośrednio z wytwarzaniem produktów przez jednostki trudniące się tym zawodowo oraz przedsiębiorstwa i instytucje specjalnie do tego powołane. Oprócz pojęcia „usługi”, opartego na próbach ścisłego rozgraniczenia czynności usługowych od wytwórczych, stosowane jest pojęcie „sfera usług” w sensie makroekonomicznym. Obejmuje ona te wszystkie działy gospodarki narodowej, których zasadniczą funkcją jest […]

Urzędnicy

Urzędnicy- rola gospodarcza, termin odnoszący się do pracowników administracyjno-biurowych zatrudnionych we wszystkich resortach i działach gospodarki narodowej w Polsce. Jest to kategoria społeczno-zawodowa duża pod względem liczby zatrudnionych i bardzo zróżnicowana, o niezbyt dokładnie określonych granicach (do urzędników zalicza się bowiem zarówno maszynistki, jak i dyrektorów przedsiębiorstw oraz departamentów ministerstw). Po II wojnie światowej zarówno […]

Urlopy

Urlopy, ustawowo zagwarantowana przerwa w wykonywaniu pracy, przysługująca pracownikowi w okolicznościach przewidzianych prawem. W okresie u. pracownik otrzymuje z reguły wynagrodzenie równe przeciętnemu wynagrodzeniu za pracę. Prawo do u. jest jedną z ważnych zdobyczy socjalnych pracowników, w ustroju socjalistycznym stanowi ono wyraz troski państwa o polepszenie warunków bytowych 1 zdrowotnych ludzi pracy. W ZSRR i […]

Umowa zakładowa

Umowa zakładowa, porozumienie między radą zakładową a kierownictwem zakładu pracy, mające na celu zapewnienie jak najlepszych warunków do wykonywania planów produkcji oraz zaspokajania potrzeb materialnych i kulturalnych załogi. Postanowienia u.z. tworzone są na podstawie planu techniczno-przemysłowo-finansowego zakładu pracy oraz wytycznych resortowego ministra i zarządu głównego właściwego związku zawodowego. U.z. obejmuje zobowiązania wzajemne kierownictwa i załogi, […]

Designed for kredyt bez bik in Collaboration with kredyt samochodowy and pozyczka and kredyty bez bik