Cen różnicowanie

Cen różnicowanie, polega na sprzedaży po różnych cenach identycznych dóbr i usług w zależności od ich przeznaczenia lub nabywających je osób. Warunkiem r.c. jest opanowanie przez monopol rynków, na których sprzedaje się dane towary. W ustroju kapitalistycznym celem r.c. z reguły jest maksymalizacja zysków. Monopole ustalając na rynku o małej elastyczności popytu wysoką cenę, a na rynku o wysokiej elastyczności popytu cenę niższą, zwiększają globalny przychód. Osiąga on maksimum, gdy przychody krańcowe na wszystkich rynkach są równe. W ustroju socjalistycznym w dążeniu do maksymalizacji zysku nie stosuje się r.c., ponieważ planowy podział dochodu narodowego na część konsumowaną i akumulowaną dokonywany jest za pomocą całego systemu cen i płac. W pewnych jednak warunkach r.c. stanowi dogodną metodę polityki gospodarczej, pozwalającą na realizację określonych celów społecznych, lepsze wykorzystanie zdolności produkcyjnych, zapewnienie równowagi rynkowej itp. Typowymi przykładami stosowania r.c. w gospodarce socjalistycznej są: 1. korzystanie przez pewne kategorie ludności z ulgowych cen biletów do teatru, zniżek kolejowych, tańszych mieszkań itp.; r.c. jest tu uzasadnione przede wszystkim względami socjalnymi; 2. r.c. prądu w zależności od użytkownika (gospodarstwa domowe lub przemysł), pory dnia oraz ilości zużytego prądu; w tym przypadku r,c. umożliwia jednoczesne spełnienie trzech warunków: a) zrównoważenia popytu z podażą, b) zapewnienia elektrowni rentowności, c) pełnego wykorzystania Jej zdolności produkcyjnej; 3. w niektórych krajach socjalistycznych płacenie kołchozom przez organizacje skupu wyższej ceny za produkty sprzedawane państwu ponad wyznaczony plan; 4. r.c. dóbr występujących Jednocześnie jako środki produkcji i środki spożycia (np. węgiel); r.c. jest w tym przypadku skutkiem, a nie celem podziału rynku na wyodrębnione i odseparowane od siebie sfery. Należy podkreślić, że r.c. stanowi tylko wyjątek reguły, którą jest występowanie cen jednolitych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *