Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny, centralny organ administracji państwowej w dziedzinie statystyki; działa przy Radzie Ministrów i podlega Prezesowi Rady Ministrów. Po wojnie G.U.S. wznowił działalność w marcu 1945, a jego sytuację formalnoprawną określił dekret z 31 VII 1946. Aktualną sytuację formalnoprawną G.U.S. określa ustawa z dnia 15 II 1962 o organizacji statystyki państwowej. W myśl tej ustawy do najważniejszych zadań G.U.S. należy: 1. prowadzenie badań statystycznych ze szczególnym uwzględnieniem wykonania zadań określonych w narodowych planach gospodarczych oraz ogłaszanie wyników tych badań; 2. przeprowadzanie spisów powszechnych, dotyczących zarówno problemów gospodarczych, jak i społecznych; 3. organizowanie jednolitego systemu sprawozdawczości statystycznej, koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad sprawozdawczością prowadzoną przez organy administracji państwowej oraz inne instytucje; 4. zbieranie, opracowywanie i ogłaszanie wyników badań statystycznych w zakresie statystyki międzynarodowej; 5. udział w pracach międzynarodowych organizacji w dziedzinie statystyki; 6. prowadzenie badań naukowych w zakresie statystyki; 7. współpraca w nauczaniu statystyki w szkołach średnich 1 wyższych; 8. upowszechnianie wiedzy o statystyce. G.U.S. podlegają terenowe organa statystyki państwowej. Przy G.U.S. działa Zarząd Mechanizacji i Automatyzacji Opracowań Statystycznych (ZMiAOS), któremu podlegają Ośrodek Elektroniczny, Zakład Techniki Statystycznej oraz wojewódzkie stacje techniki statystycznej. Zadaniem ZMiAOS jest zmechanizowane opracowywanie wyników badań statystycznych przy zastosowaniu nowoczesnej techniki obliczeniowej. Jednym z podstawowych zadań G.U.S. jest ustalanie programów sprawozdawczości statystycznej centralnej, koordynowanie programów sprawozdawczości statystycznej resortowej oraz ustalanie programów prac terenowych organów statystycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *