Patent

Patent, prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku w celach zarobkowych. Za wynalazek uważa się nowe rozwiązanie techniczne, nadające się do zastosowania w gospodarce narodowej lub w dziedzinie obronności państwa, jak również mogące mieć zastosowanie w przyszłości po powstaniu odpowiednich warunków. Decyzje o udzieleniu patentu wydaje Urząd Patentowy na wniosek osoby uprawnionej do otrzymania patentu. Osoba, która uzyskała patent, może przenieść swoje prawo na inną osobę lub może upoważnić inną osobę do korzystania z wynalazku. Upoważnienie takie nosi nazwę licencji. Prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku ustaje po upływie 15 lat od momentu zgłoszenia wynalazku. Wynalazek może być opatentowany za granicą dopiero po zgłoszeniu go w Urzędzie Patentowym. Prawo do uzyskania patentu na wynalazek pracowniczy przysługuje państwu. Za wynalazek pracowniczy uważa się wynalazek dokonany przez pracownika gospodarki uspołecznionej w ramach wiążącego stosunku prawnego. Autor wynalazku pracowniczego ma prawo do otrzymania świadectwa autorskiego oraz wynagrodzenia obliczanego na podstawie efektów uzyskanych dzięki zastosowaniu tego wynalazku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *