Archive for the ‘Bankowość’ Category

Żyro

Żyro (indos), podpis na odwrocie weksla, za pomocą którego żyrant (indogant) przelewa swoje prawa wekslowa na inną osobę (żyranta, indosanta), a równocześnie przyjmuje na siebie solidarną odpowiedzialność za weksel. Nazwy obrotu żyrowego używa się na oznaczenie obrotu bezgotówkowego, który polega na regulowaniu należności za pomocą przelewów z konta dłużnika na konto wierzyciela w banku (banki […]

Zabezpieczenie kredytów

Zabezpieczenie kredytów, zagadnienie z.k. bankowych wynika z założenia zwrotności tych kredytów; banki udzielające kredytów chcą mleć pewność, iż zostaną spłacone w ustalonych terminach i w tym celu szukają w różnych formach zabezpieczenia swoich należności. Rozróżnia się: 1. materialne zabezpieczenie zwrotności kredytu, wynikające z charakteru operacji gospodarczej, na finansowanie której został udzielony; 2. formalne gwarancje dla […]

Wierzyciel

Wierzyciel, osoba fizyczna lub prawna uprawniona z mocy ustawy albo innego stosunku prawnego do otrzymania świadczenia pieniężnego ew. rzeczowego od drugiej osoby fizycznej lub prawnej, tj. dłużnika; uprawnienie do otrzymania świadczenia nosi nazwę wierzytelności lub należności (w przeciwstawieniu do długu, czyli zobowiązania dłużnika). Określenie „w.” używane jest najczęściej w stosunkach kredytowych, w których udzielający pożyczki […]

Weksel

Weksel, sporządzony w przewidzianej prawem formie dokument zobowiązujący wystawcę lub wskazaną przez niego osobę do bezwarunkowego zapłacenia do rąk określonej osoby w oznaczonym czasie i miejscu wymienionej sumy pieniężnej; dla ważności konieczne jest, aby w. zawierał co najmniej następujące dane: 1. nazwę „weksel” w tekście; 2. bezwarunkowe polecenie lub przyrzeczenie zapłacenia oznaczonej cyfrowo i słownie […]

Stopa procentowa

Stopa procentowa, stosunek sumy, którą płaci się za użytkowanie kapitału pieniężnego, do wielkości tego kapitału. S.p. ustalana jest najczęściej za wypożyczenie kapitału pieniężnego na okres roczny. Źródłem procentu jest wartość dodatkowa uzyskana przez kapitał zastosowany w produkcji, dlatego s.p. określa podział wartości dodatkowej między kapitał przemysłowy i kapitał pożyczkowy. Z tego względu górną granicę s.p. […]

Saldo

Saldo (pozostałość, stan), różnica między ogólnymi sumami obrotów dwóch stron konta księgowego; s. debetowe — obroty debetowe konta przewyższają sumę obrotów kredytowych (debet); s. kredytowe — obroty kredytowe konta przewyższają sumę obrotów debetowych (credit); s. zerowe — obroty obu stron konta są wyrównane; s. końcowe — s. ustalone na koncie na koniec okresu rachunkowego; s. […]

Kredyt

Kredyt, stosunek ekonomiczny, wynikający z odstąpienia przez jedną ze stron (wierzyciela) drugiej stronie (dłużnikowi) określonej wartości w pieniądzu lub w towarze na warunkach zwrotu równowartości w ustalonym terminie. Przy zawodowym wykonywaniu czynności kredytowych wierzyciele żądają wynagrodzenia za udzielanie pożyczek w postaci oprocentowania. W zależności od przedmiotu pożyczki rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje k.: towarowy (kupiecki, […]

Skłonność do oszczędzania

Skłonność do oszczędzania, termin wprowadzony przez J. M. Keynesa, wyrażający stosunek oszczędności do dochodu. Pojęcie „s.d.o.” stanowi dopełnienie pojęcia „skłonność do konsumpcji” i można je wyrazić jako różnicę między jednością i skłonnością do konsumpcji. W systemie keynesowskim pojęcie „s.d.o.” odgrywa drugorzędną rolę w porównaniu z pojęciem „skłonność do konsumpcji”. W literaturze burżuazyjnej używa się często […]

Siła nabywcza pieniądza

Siła nabywcza pieniądza, ilość towarów otrzymywanych w zamian za jednostkę pieniądza. Absolutne rozmiary tej wielkości można by wyrazić tylko podając kolejno ilości wszystkich towarów, które kupuje się za jednostkę pieniądza. W praktyce poprzestaje się na ujmowaniu zmian s.n.p. za pośrednictwem ogólnego poziomu cen, wyrażanych przez ruch ogólnego wskaźnika cen. Ogólny poziom cen odzwierciedla odwrotność poziomu […]

Równowaga monetarna

Równowaga monetarna: 1. stan, w którym rozmiary obiegu pieniężnego dostosowane są do potrzeb gospodarki narodowej w zakresie obrotu towarowego i płatniczego oraz do potrzeb tworzenia różnorodnych rezerw pieniężnych; charakteryzuje się ustabilizowaną siłą nabywczą pieniądza oraz wzrastającym zaufaniem do waluty; 2. stan, w którym nie występuje ani inflacja, ani deflacja.

Designed for kredyt bez bik in Collaboration with kredyt samochodowy and pozyczka and kredyty bez bik