Archive for the ‘Bankowość’ Category

Rozliczenia gotówkowe

Rozliczenia gotówkowe, dokonywanie zapłaty za pomocą wręczenia pieniędzy lub czeku gotówkowego albo w formie przekazu. Jednostki objęte obowiązkiem rozliczeń bezgotówkowych mogą dokonywać zapłat w gotówce do wysokości 5 tys. zł jednorazowo w przypadkach określonych przez ministra finansów; wypłat gotówkowych mogą dokonywać w zasadzie ze środków podjętych z rachunku bankowego na określone cele; z własnych wpływów […]

Rozliczenia bezgotówkowe

Rozliczenia bezgotówkowe, dokonywanie operacji pieniężnych przez bank za pomocą przelewu z rachunku dłużnika na rachunek wierzyciela; stanowią podstawową część obrotu pieniężnego, zwalniają z obrotu duże ilości gotówki, co powoduje oszczędności w kosztach obiegu pieniężnego i zmniejsza ilość pracy związanej z dokonywaniem zapłaty, oraz ułatwiają kontrolę. W Polsce zasady rozliczeń pieniężnych, obowiązujące na podstawie wydanych aktów […]

Rewaloryzacja

Rewaloryzacja (rewaluacja), ustawowe podwyższenie kursu danej waluty w stosunku do walut zagranicznych. Przyczyną, dla której niekiedy się ją przeprowadza, jest dążenie rządu danego kraju do osłabienia tendencji inflacyjnych (inflacja) w gospodarce narodowej. R. może być w tym celu wykorzystywana jedynie, gdy kurs walutowy jest czynnikiem cenotwórczym i w efekcie aktywnie wpływającym na wielkość importu i […]

Reparacje

REPARACJE, oznaczają płatności w pieniądzu, towarach, wykonywanych usługach lub przekazywanych terytoriach jednego państwa na rzecz Innego państwa lub niektórych jego obywateli ew. organizacji. W myśl prawa międzynarodowego nie jest to kara za popełnione czyny, lecz rekompensata za poniesione ofiary, szkody lub doznane krzywdy. Począwszy od I wojny światowej termin ten odnosi się wyłącznie do odszkodowań […]

Refinansowanie

Refinansowanie, rodzaj stosunków kredytowych między bankiem biletowym (centralnym) a pozostałymi bankami (banki i ich rodzaje). W gospodarce kapitalistycznej stosunki te obejmują kredyty udzielone przez bank centralny, głównie w formie redyskonta weksli zdyskontowanych uprzednio przez tzw. banki handlowe (depozytowe), oraz pod zastaw papierów wartościowych o stałym oprocentowaniu (w zasadzie obligacji pożyczek państwowych lub weksli skarbowych). R. […]

Rachunkowość

Rachunkowość, system ewidencji gospodarczej ujmujący w mierniku pieniężnym i w przekroju jednostkowych podmiotów gospodarczych (głównie przedsiębiorstw) procesy produkcji, dystrybucji, spożycia i akumulacji oraz towarzyszące im procesy podziału dochodu narodowego, zmiany oszczędności i inne zjawiska finansowe związane z ruchem należności i zobowiązań; obejmuje trzy główne działy: księgowość, kalkulację i sprawozdawczość finansową. Księgowość — podstawowy dział r.: […]

Rachunek bankowy

Rachunek bankowy, w dziedzinie cywilnoprawnej umowa kodeksu cywilnego zawierana między bankiem lub spółdzielnią oszczędnościowo-pożyczkową a osobami fizycznymi i prawnymi; służy do przechowywania środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń posiadaczy r.b. Do umowy r.b. mają zastosowanie również przepisy prawa finansowego, zwłaszcza o rozliczeniach pieniężnych. W klasyfikacji r.b. jednostek gospodarki uspołecznionej rozróżnia się rachunki główne (przeważnie rozliczeniowe), dodatkowe, […]

Prowizja

Prowizja, procentowe wynagrodzenie od wartości za pośrednictwo przy zawieraniu transakcji. W handlu uspołecznionym oznacza również system płac, zwany prowizyjnym, przy którym wysokość płacy oblicza się w procencie od zrealizowanego obrotu (tzw. p. czysta). W praktyce stosowany jest szeroko mieszany system prowizyjny płac, polegający na ustaleniu minimum płacy oraz p. zależnej od osiągnięcia określonej normy obrotu. […]

Popyt

Popyt, zapotrzebowanie na konkretne dobra ekonomiczne konsumpcyjne i produkcyjne. Ponieważ p. na dobra produkcyjne mieści się w teorii produkcji, teoria p. zajmuje się p. na dobra konsumpcyjne, choć Jej podstawowe tezy odnoszą się również do p. na dobra produkcyjne. Jeżeli zapotrzebowanie na dane dobro znajduje odpowiednie pokrycie w dochodach konsumentów, mówimy op. efektywnym, jeżeli zaś […]

Podaż

Podaż, ilość towarów zaofiarowanych na rynku do sprzedaży. Wzrost ceny zwiększając zakres opłacalnej produkcji danego towaru wpływa na zwiększenie p. Między pojęciami „p.” i „popyt” istnieje związek i symetria, bowiem i p., i popyt są funkcją ceny: p. funkcją rosnącą, przedstawianą graficznie jako krzywa p. SS; popyt funkcją malejącą, przedstawianą graficznie jako krzywa popytu DD. […]

Designed for kredyt bez bik in Collaboration with kredyt samochodowy and pozyczka and kredyty bez bik