Archive for the ‘Biznes’ Category

Znak towarowy

Znak towarowy, nazwa, wyrazy, zespół liter, rysunek, cyfry itp. umieszczane przez producenta lub sprzedawcę bezpośrednio na towarze, na jego opakowaniu w celu stwierdzenia, że towar ten pochodzi od niego; stanowi jednocześnie rodzaj gwarancji jakości towaru; ma na celu: l. ułatwienie nabywcy dokonania wyboru towaru, który poznał i do którego używania przyzwyczaił się; 2. stworzenie warunków, […]

Wartość

Wartość, jedna z najważniejszych, najczęściej omawianych kategorii ekonomii politycznej; zgodnie z definicją Marksa, jest to społeczna praca ludzka ucieleśniona w towarze; w. jest kategorią gospodarki towarowej i występuje wszędzie tam, gdzie istnieje produkcja i wymiana towarów. Przy wymianie towarów powstaje problem szukania podstawy wartości wymiennej, tj. ilościowego stosunku wymiany jednego towaru na drugi. Niektórzy ekonomiści […]

Warrant

Warrant, dowód stwierdzający złożenie towaru w domu składowym uprawnionym do wydawania takich dowodów. Kredyt udzielony .pod zastaw towaru złożonego w domu składowym nazywa się kredytem warrantowym. W Polsce w. nie ma obecnie zastosowania w obrotach wewnętrznych; wystawiane przez firmę C. Hartwig zaświadczenia składowe mogą być przedmiotem obrotu handlowego.

Użyteczność

Użyteczność, zdolność do zaspokajania potrzeb ludzkich. Marksowska teoria wartości rozróżnia wartość wymienną i wartość użytkową, czyli u. Istotę wartości i jej miarę stanowi czas pracy społecznie niezbędny do wytworzenia produktu mającego wartość użytkową. W pierwszym 10-leciu po ukazaniu się Kapitału Marksa ekonomiści burżuazyjni, a przede wszystkim austriacka szkoła rozwinęła teorię wartości opartą na u. w […]

Ubezpieczeniowa składka

Ubezpieczeniowa składka, świadczenie pieniężne pobierane przez zakład ubezpieczeń od ubezpieczających w zamian za zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej. Rozróżnia się: 1. składkę netto przeznaczoną na wypłatę odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych, obliczoną na podstawie rachunku prawdopodobieństwa w stosunku do wielkości ryzyka reprezentowanego przez przedmiot ubezpieczenia; 2. składkę brutto (składkę taryfową) stanowiącą składkę netto powiększoną o dodatki przeznaczone na […]

Typizacja

Typizacja, czynność zmierzająca do ograniczenia liczby odmian przedmiotów, urządzeń i obiektów przez wybór tych, które w pewnym okresie byłyby najbardziej efektywne, tzn. spełniałyby swoje zadania najsprawniej przy relatywnie najniższych kosztach zarówno wytwarzania, jak i eksploatacyjnych. Typowe mogą być elementy i zespoły wchodzące w skład różnych wyrobów finalnych, np. M silniki do maszyn. Typowe są składające […]

Trend

Trend (tendencja rozwojowa), ogólny kierunek rozwoju szeregu chronologicznego. Np. dochód narodowy Polski stale wzrasta, współczynnik zgonów natomiast spada. Dochód narodowy wykazuje zatem t. rosnący, współczynnik zgonów — t. malejący. Możliwy jest również t. utrzymujący się na niezmiennym poziomie. Istnieją różne metody wyznaczania t. Ogólnie rozróżnia się metody mechaniczne i analityczne. Z metod mechanicznych najczęściej stosuje […]

Tranzyt

Tranzyt: 1. przewóz osób lub ładunków przez określony obszar; 2. przewóz osób lub ładunków z jednego państwa do drugiego przez terytorium trzeciego państwa (t. międzynarodowy); stanowi korzystną formę eksportu usług. Możliwości i rozmiary t. wynikają z położenia geograficznego krajów kontrahentów i kraju tranzytowego, nasilenia i kierunków przepływu ładunków, kosztów t., sprawności obsługi transportowej i innych […]

Transport

Transport, dział produkcji materialnej, którego zadaniem jest przemieszczanie osób, rzeczy i energii. T. wytwarza usługi, których zużycie zbiega się w czasie z ich produkcją; wytwarzanie usług transportowych na zapas jest więc niemożliwe. Narzędziem produkcji transportowej jest środek transportu, składający się z pojazdu i trakcji. Różne są kryteria podziału t. Pod względem rodzaju przewożonego przedmiotu t. […]

Środki trwałe

Środki trwałe, środki pracy i występujące w sferze nieprodukcyjnej przedmioty długotrwałego użytku. Cechy charakterystyczne ś.t.: 1. użytkowanie przez dłuższy okres, w czasie którego zachowują w zasadzie swoją materialną postać; 2. stopniowe zużywanie się, zależnie od cech fizycznych, intensywności eksploatacji (zużycie fizyczne) oraz od szybkości postępu techniczno-ekonomicznego (zużycie ekonomiczne); 3. jednorazowe odtwarzanie po pełnym zużyciu; 4. […]

Designed for kredyt bez bik in Collaboration with kredyt samochodowy and pozyczka and kredyty bez bik