Archive for the ‘Biznes’ Category

Środki konsumpcji

Środki konsumpcji, dobra ekonomiczne służące do bezpośredniego (jednorazowego lub długotrwałego) zaspokajania potrzeb społeczeństwa. Dobrami jednorazowego użytku są np. żywność, napoje, długotrwałego natomiast — biżuteria, meble itp. Na specjalną uwagę zasługują takie dobra długotrwałej konsumpcji, jak domy mieszkalne, które charakteryzują się nie tylko stosunkowo długim okresem użytkowania, ale ponadto w toku użytkowania stopniowo zużywają się nie […]

System

System, zestawienie lub całość złożona z części. S. nazywa się taką całość, która składa się z części o nieograniczonej liczbie uporządkowanych i stojących w określonych relacjach względem siebie. Stosunki zachodzące między częściami, nazywanymi podsystemami, należą do pojęcia struktury s. W dziedzinie zarządzania mniej istotne jest pojęcie „s.” jako zbioru zasad lub metod postępowania, bardziej natomiast […]

Symulacja

Symulacja, eksperymentowanie na modelu. Model odwzorowuje rzeczywistość, natomiast s. imituje ją. S. może wykorzystywać różne typy modeli: symboliczny, fizyczny bądź analogowy. Główne zastosowanie znajduje s. w badaniach. S. ekonomiczna jest dynamiczną metodą szkolenia. Polega na zbudowaniu modelu matematycznego (model symboliczny), odzwierciedlającego możliwie wiernie mechanizm działania danego systemu ekonomicznego (przedsiębiorstwa, branży itp.) i na odtworzeniu zgodnie […]

Surowce

Surowce, grupa -+ przedmiotów pracy o najmniejszym stopniu przetworzenia bądź w postaci przygotowanych do dalszego przerobu kopalin, produktów rolnych, leśnych i zwierzęcych, bądź produktów tych po wstępnym procesie uszlachetnienia. W s. zawarta jest zawsze na pewno ilość pracy ludzkiej poniesiona (choćby w minimalnej wielkości) w procesie wydobycia, uprawy rolnej, pozyskiwania produktów leśnych ltp. Np. złoża […]

Substytucja

Substytucja, wzajemne zastępowanie się dóbr (lub usług) w zaspokajaniu potrzeb konsumpcyjnych bądź produkcyjnych; przeciwieństwo uzupełniania się czyli komplementarności. Zjawisko s. między dwoma dobrami występuje przede wszystkim wówczas, gdy dobra te mają podobne właściwości i służą alternatywnie zaspokajaniu tej samej potrzeby. Nazywamy je wtedy ścisłymi substytutami. Stąd też im więcej mamy jednego z nich, tym mniej […]

Superata

Superata, dodatnia różnica (nadwyżka) powstała w momencie rozliczania się osób materialnie odpowiedzialnych; może dotyczyć towarów, pieniędzy lub innych wartości. W handlu może wystąpić we wszystkich jego ogniwach (skup, hurt, transport, detal). S. powstaje na skutek właściwości naturalnych towaru (np. wzrost wagi w wyniku absorpcji wilgoci), niedbalstwa lub złej woli pracownika odpowiedzialnego materialnie. W handlu uspołecznionym […]

Statystyka

Statystyka, nauka o metodach badania zjawisk masowych statystyczne badanie), tj. takich, których poszczególne przypadki są ukształtowane ‚zarówno pod wpływem przyczyn wspólnych, jednorodnych (tzw. głównych), jak i indywidualnych, różnorodnych (tzw. ubocznych). W zjawiskach masowych można wykryć prawidłowości jedynie przez obserwację masy przypadków, czyli tzw. statystycznej zbiorowości. W przeciwnym razie wnioski mogą być zupełnie fałszywe. Np. dane […]

Lombard

Lombard (zakład zastawniczy), przedsiębiorstwo bankowe trudniące się udzielaniem ludności pożyczek pod zastaw ruchomości (np. kosztowności, futer, ubrań i innych cenniejszych przedmiotów użytkowych). Nazwa l. pochodzi z Lombardii, gdzie w późnym średniowieczu powstały liczne banki prowadzące m. in. tego rodzaju operacje. W Polsce w okresie międzywojennym działalność l. regulowało prawo bankowe z 17 III 1928, uchylone […]

Akcja

Akcja, papier wartościowy świadczący o udziale Jego właściciela w kapitale – spółki akcyjnej i dający mu prawo do otrzymywania dywidend. A. mogą być imienne lub na okaziciela. A. imienne w przeciwieństwie do a. na okaziciela mogą być wydane akcjonariuszowi przed pełną wpłatą. Do zbycia a. imiennej wymagane jest pisemne oświadczenie zbywającego. Statut spółki może przewidywać […]

Aukcje internetowe

Na aukcji internetowej sprzedający zamieszcza przedmiot w serwisie internetowym, określa cenę podstawową i wartość, o jaką trzeba podnosić, na przykład o 1 zł, o 10zł , o 100 zł oraz wyznacza datę końca aukcji. Licytację wygrywa osoba, kto poda najwyższą cenę przed końcem licytacji. Aukcja internetowa odbywa się na odległość, to znaczy możemy kupić daną […]

Designed for kredyt bez bik in Collaboration with kredyt samochodowy and pozyczka and kredyty bez bik