Archive for the ‘Praca’ Category

Urzędnicy

Urzędnicy- rola gospodarcza, termin odnoszący się do pracowników administracyjno-biurowych zatrudnionych we wszystkich resortach i działach gospodarki narodowej w Polsce. Jest to kategoria społeczno-zawodowa duża pod względem liczby zatrudnionych i bardzo zróżnicowana, o niezbyt dokładnie określonych granicach (do urzędników zalicza się bowiem zarówno maszynistki, jak i dyrektorów przedsiębiorstw oraz departamentów ministerstw). Po II wojnie światowej zarówno […]

Urlopy

Urlopy, ustawowo zagwarantowana przerwa w wykonywaniu pracy, przysługująca pracownikowi w okolicznościach przewidzianych prawem. W okresie u. pracownik otrzymuje z reguły wynagrodzenie równe przeciętnemu wynagrodzeniu za pracę. Prawo do u. jest jedną z ważnych zdobyczy socjalnych pracowników, w ustroju socjalistycznym stanowi ono wyraz troski państwa o polepszenie warunków bytowych 1 zdrowotnych ludzi pracy. W ZSRR i […]

Umowa zakładowa

Umowa zakładowa, porozumienie między radą zakładową a kierownictwem zakładu pracy, mające na celu zapewnienie jak najlepszych warunków do wykonywania planów produkcji oraz zaspokajania potrzeb materialnych i kulturalnych załogi. Postanowienia u.z. tworzone są na podstawie planu techniczno-przemysłowo-finansowego zakładu pracy oraz wytycznych resortowego ministra i zarządu głównego właściwego związku zawodowego. U.z. obejmuje zobowiązania wzajemne kierownictwa i załogi, […]

Układ zbiorowy pracy

UKŁAD ZBIOROWY PRACY, porozumienie między przedstawicielstwem pracowniczym a odpowiednimi organizacjami pracodawców, określające warunki, jakim powinny odpowiadać indywidualne umowy o pracę; w ustroju kapitalistycznym — forma obrony interesów robotników wywalczona przez zorganizowany ruch zawodowy, wzmacniająca pozycję robotników w stosunkach z kapitalistycznymi pracodawcami; w ustroju socjalistycznym — jedna z form konkretyzacji dyrektyw planu gospodarczego i wytycznych kompetentnych […]

Trudność pracy

Trudność pracy, ogół wysiłku umysłowego i fizycznego ponoszonego przy wykonywaniu danej pracy. Wysiłek ten w sposób obiektywny uzależniony jest od złożoności działania (np. konieczność ciągłego, samodzielnego podejmowania decyzji), ryzyka narażania współpracowników na utratę zdrowia lub życia, potencjalnych strat majątku w przypadku nieprawidłowego wykonania powierzonych czynności, uciążliwości wykonywania danych czynności (np. natężenia mięśni) oraz warunków środowiska […]

Transakcje terminowe

Transakcje terminowe, charakterystyczne dla gospodarki kapitalistycznej umowy kupna-sprzedaży, przy których cena (kurs) ustalana jest w momencie zawarcia umowy, a dostawa i zapłata następują w terminie późniejszym, określonym w umowie; przedmiotem t.t. są standardowe towary, głównie produkty rolne i surowce (np. pszenica, bawełna, wełna, cukier, kawa oraz metale, jak miedź, cyna, cynk), papiery wartościowe (głównie akcje […]

Transakcja wiązana

Transakcja wiązana (sprzedaż wiązana), umowa kupna-sprzedaży zawierana wraz z zobowiązaniem, że kontrahent dodatkowo kupi lub sprzeda inny towar, oprócz towaru, którego zasadniczo transakcja dotyczy. Zobowiązanie może dotyczyć kupującego lub sprzedającego albo obu naraz. T.w. występują w obrocie wewnętrznym, zagranicznym i w skupie. Stąd ich charakter, tj. obciążenia i korzyści wynikające z dodatkowego zobowiązania są różne […]

Towar

Towar, produkt pracy ludzkiej przeznaczony na sprzedaż; z definicji tej wynika, że produkty pracy ludzkiej nie zawsze przyjmują formę t.; stają się nimi na pewnym etapie rozwoju społeczeństwa. Aby produkty pracy ludzkiej stały się t., musi istnieć społeczny podział pracy między producentami, a także muszą występować różne jednostki produkcyjne, dysponujące środkami produkcji i wytworzonymi przez […]

Testy

Testy, najczęściej definiuje się jako specjalnie opracowane zbiory zadań lub pytań, które umożliwiają pomiar właściwości psychicznych człowieka, jak: inteligencja, wiadomości, uzdolnienia, pamięć, uwaga, cechy osobowości, motywy, postawy, zainteresowania itd. Poprawnie skonstruowany t. psychologiczny powinien m. In. cechować się: t. obiektywnością, dążeniem do tego, aby wynik osiągnięty przez badanego mógł być wyrażony ilościowo i nie był […]

Techniczne uzbrojenie pracy

Techniczne uzbrojenie pracy, relacja ekonomiczna przedstawiająca wartość brutto produkcyjnego majątku trwałego przypadającą na jedno miejsce pracy. Przybliżoną miarą tej relacji, stosowaną również w analizie ekonomicznej i planowaniu, Jest stosunek wartości majątku trwałego produkcyjnego do liczby zatrudnionych bezpośrednio w produkcji. T.u.p. jest jednym z głównych czynników (zwłaszcza w przemyśle i budownictwie), od których zależy poziom i […]

Designed for kredyt bez bik in Collaboration with kredyt samochodowy and pozyczka and kredyty bez bik