Del credere

Del credere, poręka gwarantująca dotrzymanie warunków zapłaty przez osobę trzecią. Najczęściej d.c. daje właścicielowi towaru komisant (komis) lub agent, gwarantując wpływ należności za towary sprzedane za jego pośrednictwem. Z tytułu d.c. komisant otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie, tzw. prowizję d.c. W razie niewywiązywania się przez nabywcę z zobowiązań kontraktowych, dający d.c. zobowiązany jest wyrównać właścicielowi towaru ustaloną część poniesionych przez niego strat. W razie braku d.c. całkowite ryzyko związane ze sprzedażą ponosi właściciel towaru.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *