Katalog norm pracy

Katalog norm pracy, uporządkowane zestawienie aktualnie obowiązujących norm, określających czas konieczny na wykonanie poszczególnych operacji lub zadań; zawiera opis norm, dokładne określenie robót, krótki opis sposobu ich wykonania oraz grupy zaszeregowania i stawki płac; jest podstawą obliczania tzw. czasu wyznaczonego robotnikom na powtarzające się prace. Ze względu na zakres obowiązywania zawartych w nich norm, rozróżnia się katalogi zakładowe, branżowe i jednolite; te ostatnie obowiązują w całej gospodarce narodowej.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply