Kierowanie

Kierowanie, proces oddziaływania na przedmiot sterowania, który prowadzi do osiągnięcia przez obiekt sterowany stanu pożądanego przez układ sterujący ze względu na cel przez niego ustalony, nazywa się sterowaniem; takie zaś określenie procesu sterowania oznacza w dziedzinie organizacji proces k. K. w szerszym sensie nazywa się takie działania, które zmierzają do wymuszenia funkcjonowania organizacji (przedmiotów) zgodnie z celem ustalanym przez kierującego. Przez k. w węższym sensie rozumie się natomiast k. ludźmi. Oznacza ono wywieranie przez kierującego wpływu na działania ludzi przebywających w organizacji i na ich postawy. Celem takiego działania jest także zamiar osiągnięcia efektu ustalonego przez kierującego. Niekiedy k. utożsamia się z zarządzaniem. Próby zróżnicowania treści obu pojęć są prawdopodobnie skazane na niepowodzenie, jeśli zamierza się dokonać podziału wg rodzajów czynności, rozróżniając czynności koncepcyjne i wykonawcze. K. jest jednak zbiorem działań (mniej lub bardziej formalnych), podczas gdy przez zarządzanie należy ponadto rozumieć pewien system (zbiór) reguł, metod i funkcji umożliwiających efektywne i racjonalne osiąganie celów gospodarczych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *